header1

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Al onze verkopen en leveringen geschieden tegen de hiernavolgende voorwaarden welke geldig zijn. De koper, door het feit zelf van de koop, wordt verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden

2. De btw is ten laste van de koper

3. Betalingen
Behalve in geval van bijzondere overeenkomst, worden de door ons geleverde goederen betaald binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Geen enkel geschil, geen enkele klacht, van welke aard ze ook mogen zijn, kan de invoerbaarheid der betaling opheffen. Bij laattijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. De achterstallige betalingen brengen vanaf de vervaldag een interest van 11% op, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Het bedrag van de interest doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de betalingstermijn ten tijde van hun verval. Indien onze facturen volledig of gedeeltelijk onbetaald blijven, 8 dagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, zal u ons voor al onze bijkomende kosten een forfaitaire vergoeding van 15% van het te betalen bedrag, met een minimum van 125 euro (€), verschuldigd zijn, verwijlinteresten niet inbegrepen

4. De verkoper heeft het recht de leveringen te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vroegere facturen. Die clausule geldt eveneens in het geval van overeengekomen gespreide leveringen

5. Alle klachten waartoe de facturen of leveringsnota’s aanleiding kunnen geven dienen per aangetekend schrijven aan VL Technics te worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen na documentdatum. Na die termijn worden ze onherroepelijk beschouwd als zijnde laattijdig

6. Alle gebeurlijke geschillen waartoe de facturen of leveringsnota’s aanleiding kunnen geven zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk

7. Alle briefwisselings- en inningskosten zijn ten laste van de koper

8. De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s (faillissementswet art. 101)

9. Garantie en aansprakelijkheid
VL Technics garandeert de afnemer van de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen uitsluitend voor wat betreft het door hem zelf verrichte werk. De garantie voor goederen door de leverancier van derden betrokken, strekt zich alleen uit tot de door derden gegeven garantieverplichtingen. De garantie wordt gegeven voor zes maanden vanaf de factuurdatum. De leverancier is uit hoofde van zijn garantie slechts aansprakelijk voor gebreken blijkende binnen de garantietermijn, waarvan de afnemer bewijst dat zij uitsluitend het rechtstreeks gevolg zijn van verkeerde constructie en/of gebrekkige uitvoering door de leverancier zelf. De leverancier is van zijn garantieverplichtingen bevrijd, indien de afnemer derden, buiten schriftelijke voorkennis van de leverancier, werkzaamheden aan het geleverde doet verrichten of die zelf verricht. De leverancier is jegens de afnemer tot generlei schadevergoeding gehouden buiten zijn garantieverplichtingen. De leverancier is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, welke voor de afnemer mochten ontstaan als direct gevolg van:
a: daden of nalatigheden van personen in dienst van de afnemer.
b: schending van octrooien of licenties van derden ten gevolge van gebruik door de leverancier van gegevens, welke door of vanwege de afnemer zijn verstrekt

VL Technics = verkoper = leverancier
De klant = de koper = de afnemer